Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014

<div id="page" class="">
<h1 class="contentheading">
Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014</h1>
<p class="buttonheading">
</p>
<p class="articleinfo">
<span class="createdate">
Thứ sáu, 19 Tháng 12 2014 14:53 </span>
</p>
<div class="full-text"><div class="cmp_buttons_container" style="height:40px;"><div id="fb-root" class=" fb_reset"><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div></div></div><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div><iframe name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_http" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=f... name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_https" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=... class="cmp_like_container" style="float:left;margin:10px;"><fb:like href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... layout="button_count" show_faces="true" send="true" width="" action="like" font="arial" colorscheme="light" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&amp;app_id=&amp;color_scheme=light&amp;container_width=0&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fkhaocohoc.gov.vn%2Fvi%2Ftin-tuc-su-kien%2Fhoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc%2F3644-tap-huan-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay-nam-2014.html&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=true"><span style="vertical-align: bottom; width: 128px; height: 20px; "><iframe name="f2029f5cc" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; visibility: visible; width: 128px; height: 20px; " src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;app_id=&amp;ch... class=""></iframe></span></fb:like>
</div><div class="cmp_twitter_container" style="float:left;margin:10px;"><iframe id="twitter-widget-0" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" class="twitter-share-button twitter-share-button-rendered twitter-tweet-button" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px; " title="Twitter Tweet Button" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.40d5e616f4e685dadc7fb77... data-url="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao...
</div><div class="cmp_google_container" style="float:left;margin:10px;"><div style="text-indent: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " id="___plusone_0"><iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; position: static; left: 0px; top: 0px; visibility: visible; width: 90px; height: 20px; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1464338082375" name="I0_1464338082375" src="https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=medium&a... data-gapiattached="true" title="+1"></iframe></div>
</div></div><p>&nbsp;&nbsp;Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được Viện Khảo cổ học duy trì hàng năm nhằm thường xuyên trang bị và quán triệt cho cán bộ viên chức và người lao động có trách nhiệm tuyệt đối chấp hành các qui định, nội qui về PCCC; tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về PCCC; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC thông dụng; ngăn chặn các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm qui định an toàn về PCCC; Đồng thời xây dựng đội PCCC cơ sở bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, tuân thủ các qui định hiện hành của Pháp luật về PCCC,...</p>
<div>
<p><br> Tại hội nghị tập huấn PCCC 2014, PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng và TS. Nguyễn Gia Đối, Trưởng ban Chỉ huy PCCC Viện Khảo cổ học đánh giá: Trước diễn biến tình hình các các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của có chiều hướng gia tăng, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác an toàn về an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác PCCC được Viện Khảo cổ học đặc biệt quan tâm, đầu tư, các cán bộ cũng phải trang bị cho mình kiến thức về PCCC để đảm bảo an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.<br> <br> Điểm nhấn của Hội nghị tập huấn 2014 là ngoài nội dung lý thuyết về PCCC do các giảng viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Cảnh sát PCCC Công an Tp. Hà Nội hướng dẫn, truyền tải tại hội trường, các học viên được chia thành các tổ/nhóm để thực hành diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với giả định cháy bãi để xe tại đơn vị.</p>
<table style="width: 350px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="sites/default/files/hoi-thao-khoa-hoc.jpg" alt="" width="500" height="375"></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h3 style="color: blue;"><em>Giảng viên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hướng dẫn cách sử dụng thiết bị chữa cháy</em></h3>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<!-- <br /> <p><label>Tác giả:</label> Thu Hiền </p> <br /> --></div><div id="fbcom1310643031" class="cmp_comments_container" style="border-top-style:solid;border-top-width:1px;padding:10px;text-align:center;"><fb:comments href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... num_posts="10" width="33" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_iframe_widget"><span style="width: 33px; height: 702px; "><iframe id="f21dfa41f8" name="f215697a58" scrolling="no" style="border-width: initial; border-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 33px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; height: 702px; " title="Facebook Social Plugin" class="fb_ltr" src="https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&amp;channel_url=h... type="text/javascript">
//<![CDATA[
function autofitfbcom() {var efbcom = document.getElementById('fbcom1310643031');if (efbcom.currentStyle){var pl=efbcom.currentStyle['paddingLeft'].replace(/px/,'');var pr=efbcom.currentStyle['paddingRight'].replace(/px/,'');var wfbcom=efbcom.offsetWidth-pl-pr;try {efbcom.firstChild.setAttribute('width',wfbcom);}catch(e) {efbcom.firstChild.width=wfbcom+'px';}} else {var pl=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-left' ).replace(/px/,'');var pr=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-right').replace(/px/,'');efbcom.childNodes[0].setAttribute('width',efbcom.offsetWidth-pl-pr);
}}autofitfbcom();
//]]>
</script>
</div><div class="clearfix"></div><div style="margin-left:5%; margin-right:5%; text-align:left;"><div id="separator"></div><div id="neweritemtitle">Tin mới hơn:</div><ul id="neweritemlist">
<li><span class="extranews_date">09/01/2015 15:58</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3688-hoat-dong-hop-tac-quoc-te-khao-co-hoc-duoi-nuoc-nam-2014.html" title="HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC DƯỚI NƯỚC NĂM 2014">HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC DƯỚI NƯỚC NĂM 2014</a></li>
<li><span class="extranews_date">31/12/2014 14:24</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3641-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc.html" title="Thông báo tuyển dụng viên chức">Thông báo tuyển dụng viên chức</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 16:48</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3485-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 13:44</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3847-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">26/12/2014 14:52</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3643-hoi-thao-khoa-hoc-bao-cao-ket-qua-khao-sat-khai-quat-khao-co-hoc-do-an-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-lich-su-chien-thang-bach-dang-tinh-quang-ninh-2014.html" title="Hội thảo khoa học " báo="" cáo="" kết="" quả="" khảo="" sát="" khai="" quật="" cổ="" học="" đồ="" án:="" bảo="" tồn="" và="" phát="" huy="" giá="" trị="" khu="" di="" tích="" lịch="" sử="" chiến="" thắng="" bạch="" Đằng,="" tỉnh="" quảng="" ninh="" 2014""="">Hội thảo khoa học "Báo cáo kết quả khảo sát khai quật khảo cổ học đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh 2014"</a></li>
</ul>
<div id="olderitemtitle">Tin cũ hơn:</div><ul id="olderitemlist">
<li><span class="extranews_date">11/12/2014 16:17</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3700-nghiem-thu-de-tai-cap-co-so-nam-2014.html" title="Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014">Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014</a></li>
<li><span class="extranews_date">28/11/2014 14:57</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3645-le-trao-quyet-dinh-nghi-huong-che-do-huu-tri.html" title="Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí">Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 17:10</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3491-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 15:01</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3646-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">21/11/2014 15:04</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3647-nhung-nhan-thuc-moi-ve-ban-chat-cua-viec-dinh-canh-dinh-cu-giai-doan-som-thong-qua-cac-cuoc-khai-quat-khao-co-hoc-o-di-tich-rach-nui-long-an.html" title="Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)">Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)</a></li>
</ul>
<div id="prev_next_buttom" align="center"><span class="extranews_priviuospage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3472-hoat-dong-hop-tac-quoc-te-khao-co-hoc-duoi-nuoc-nam-2014.html" title="HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC DƯỚI NƯỚC NĂM 2014">&lt;&lt; Trang truớc</a></span><span class="extranews_nextpage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3648-khao-co-hoc-tien-su-thai-lan-nhung-chung-cu-moi.html" title="“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”">Trang kế &gt;&gt;</a></span></div></div></div></div>

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3611052
Số người đang online: 2