Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014

<div id="page" class="">
<h1 class="contentheading">
Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014</h1>
<p class="buttonheading">
</p>
<p class="articleinfo">
<span class="createdate">
Thứ năm, 11 Tháng 12 2014 16:17 </span>
</p>
<div class="full-text"><div class="cmp_buttons_container" style="height:40px;"><div id="fb-root" class=" fb_reset"><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div></div></div><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div><iframe name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_http" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=f... name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_https" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=... class="cmp_like_container" style="float:left;margin:10px;"><fb:like href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... layout="button_count" show_faces="true" send="true" width="" action="like" font="arial" colorscheme="light" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&amp;app_id=&amp;color_scheme=light&amp;container_width=0&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fkhaocohoc.gov.vn%2Fvi%2Ftin-tuc-su-kien%2Fhoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc%2F3700-nghiem-thu-de-tai-cap-co-so-nam-2014.html&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=true"><span style="vertical-align: bottom; width: 128px; height: 20px; "><iframe name="fdc7a67d4" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; visibility: visible; width: 128px; height: 20px; " src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;app_id=&amp;ch... class=""></iframe></span></fb:like>
</div><div class="cmp_twitter_container" style="float:left;margin:10px;"><iframe id="twitter-widget-0" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" class="twitter-share-button twitter-share-button-rendered twitter-tweet-button" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px; " title="Twitter Tweet Button" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.40d5e616f4e685dadc7fb77... data-url="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao...
</div><div class="cmp_google_container" style="float:left;margin:10px;"><div style="text-indent: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " id="___plusone_0"><iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; position: static; left: 0px; top: 0px; visibility: visible; width: 90px; height: 20px; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1464338087328" name="I0_1464338087328" src="https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=medium&a... data-gapiattached="true" title="+1"></iframe></div>
</div></div>
<p>Trong hai ngày 9 và 10/12/2014, Viện Khảo cổ học đã tiến hành nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2014. Đến tham dự buổi nghiệm thu có CVC. Trần Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Khoa học Nhân văn, đại diện cho Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.</p>
<p>Năm 2014, Viện Khảo cổ học được Lãnh đạo Viện Hàn lâm xét duyêt cho thực hiện 14 đề tài (nhiệm vụ) ở cấp cơ sở. Các đề tài (nhiệm vụ) được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức.</p>
<div>
<p>Danh mục các đề tài cấp cơ sở năm 2014:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p><strong>Stt</strong></p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p><strong>Tên đề tài</strong></p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p><strong>Chủ nhiệm đề tài</strong></p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p><strong>Xếp loại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px; height: 79px;">
<p>1</p>
</td>
<td style="width: 312px; height: 79px;">
<p>Khảo sát, nghiên cứu nguồn nguyên liệu, đặc trưng loại hình, kỹ thuật, chức năng sưu tập di vật khảo cổ học hang Xóm Trại (Hòa Bình) và các di tích hang động lân cận</p>
</td>
<td style="width: 151px; height: 79px;">
<p>TS. Nguyễn Trường Đông</p>
</td>
<td style="width: 130px; height: 79px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>2</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Khai quật hang Thẩm Vài và nghiên cứu các sưu tập di vật khảo cổ học tiền sử tại tỉnh Tuyên Quang</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>CN. Phạm Thanh Sơn</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Khá</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>3</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Khảo sát nghiên cứu một số di tích hang động tiền sử ở Điện Biên và Lai Châu</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>Th.S. Lê Hải Đăng</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>4</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Điều tra các di tích cổ nhân, cổ sinh và môi trường huyện Tràng Định và Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>CN. Trương Hữu Nghĩa</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>5</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Điều tra các di tích thuộc văn hóa Thạch Lạc ở Nghệ An, Hà Tĩnh.</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>CN. Nguyễn Thị Thúy</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>6</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Khảo sát các di tích thời đại kim khí ở Lai Châu</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>CN. Nguyễn Thơ Đình</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>7</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Khảo sát, nghiên cứu quy trình sản xuất gốm tại Bầu Trúc (Ninh Thuận)</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>ThS. Hoàng Thúy Quỳnh</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>8</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Khai quật địa điểm Thạch Lạc (Hà Tĩnh)</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>TS. Trịnh Hoàng Hiệp</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>9</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Điều tra, khảo sát di tích sản xuất gốm sứ tại Hải Dương (thế kỷ 15)</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>TS. Hà Văn Cẩn</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Khá</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>10</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Điều tra, khảo sát các di tích thời Lý – Trần tại Hà Nam, Nam Định</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>ThS. Phạm Văn Triệu</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>11</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Điều tra các dấu tích thương mại Quốc tế ở Vân Đồn (Quảng Ninh)</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>ThS. Bùi Văn Hiếu</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>12</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Lưu trữ, bảo quản phim ảnh và làm hồ sơ phim ảnh chuyển vào đĩa Cdroom các cuộc khai quật năm 1979 - 1980</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>QPC. Nguyễn Hữu Thiết</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Khá</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>13</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Hệ thống các bản vẽ di tích, di vật khảo cổ đã khai quật, nghiên cứu (1976- 1986)</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>HS. Nguyễn Đăng Cường</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Xuất sắc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45px;">
<p>14</p>
</td>
<td style="width: 312px;">
<p>Thực hiện phân tích xác định niên đại di vật khảo cổ theo phương pháp C14 và nhiệt phát quang</p>
</td>
<td style="width: 151px;">
<p>Th.S. Lê Cảnh Lam</p>
</td>
<td style="width: 130px;">
<p>Khá</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> Phòng QLKH&amp;HTQT</em></p>
<!-- <br /> <p><label>Tác giả:</label> Thu Hiền </p> <br /> --></div><br><br><div align="left" style="background-color:#efefef" ;="">Tags: <a href="/vi/component/search/?areas[0]=content&amp;searchphrase=all&amp;searchword=Nghi%E1%BB%87m+thu+%C4%91%E1%BB%81+t%C3%A0i+c%E1%BA%A5p+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+n%C4%83m+2014">Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014</a>&nbsp;&nbsp;</div><div id="fbcom1873872230" class="cmp_comments_container" style="border-top-style:solid;border-top-width:1px;padding:10px;text-align:center;"><fb:comments href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... num_posts="10" width="449" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_iframe_widget"><span style="width: 449px; height: 183px; "><iframe id="fa10c2b6c" name="f2e9d3e958" scrolling="no" style="border-width: initial; border-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 449px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; height: 183px; " title="Facebook Social Plugin" class="fb_ltr" src="https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&amp;channel_url=h... type="text/javascript">
//<![CDATA[
function autofitfbcom() {var efbcom = document.getElementById('fbcom1873872230');if (efbcom.currentStyle){var pl=efbcom.currentStyle['paddingLeft'].replace(/px/,'');var pr=efbcom.currentStyle['paddingRight'].replace(/px/,'');var wfbcom=efbcom.offsetWidth-pl-pr;try {efbcom.firstChild.setAttribute('width',wfbcom);}catch(e) {efbcom.firstChild.width=wfbcom+'px';}} else {var pl=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-left' ).replace(/px/,'');var pr=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-right').replace(/px/,'');efbcom.childNodes[0].setAttribute('width',efbcom.offsetWidth-pl-pr);
}}autofitfbcom();
//]]>
</script>
</div><div class="clearfix"></div><div style="margin-left:5%; margin-right:5%; text-align:left;"><div id="separator"></div><div id="neweritemtitle">Tin mới hơn:</div><ul id="neweritemlist">
<li><span class="extranews_date">31/12/2014 14:24</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3641-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc.html" title="Thông báo tuyển dụng viên chức">Thông báo tuyển dụng viên chức</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 16:48</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3485-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 13:44</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3847-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">26/12/2014 14:52</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3643-hoi-thao-khoa-hoc-bao-cao-ket-qua-khao-sat-khai-quat-khao-co-hoc-do-an-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-lich-su-chien-thang-bach-dang-tinh-quang-ninh-2014.html" title="Hội thảo khoa học " báo="" cáo="" kết="" quả="" khảo="" sát="" khai="" quật="" cổ="" học="" đồ="" án:="" bảo="" tồn="" và="" phát="" huy="" giá="" trị="" khu="" di="" tích="" lịch="" sử="" chiến="" thắng="" bạch="" Đằng,="" tỉnh="" quảng="" ninh="" 2014""="">Hội thảo khoa học "Báo cáo kết quả khảo sát khai quật khảo cổ học đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh 2014"</a></li>
<li><span class="extranews_date">19/12/2014 14:53</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3644-tap-huan-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay-nam-2014.html" title="Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014">Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014</a></li>
</ul>
<div id="olderitemtitle">Tin cũ hơn:</div><ul id="olderitemlist">
<li><span class="extranews_date">28/11/2014 14:57</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3645-le-trao-quyet-dinh-nghi-huong-che-do-huu-tri.html" title="Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí">Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 17:10</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3491-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 15:01</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3646-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">21/11/2014 15:04</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3647-nhung-nhan-thuc-moi-ve-ban-chat-cua-viec-dinh-canh-dinh-cu-giai-doan-som-thong-qua-cac-cuoc-khai-quat-khao-co-hoc-o-di-tich-rach-nui-long-an.html" title="Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)">Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/10/2014 15:05</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3648-khao-co-hoc-tien-su-thai-lan-nhung-chung-cu-moi.html" title="“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”">“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”</a></li>
</ul>
<div id="prev_next_buttom" align="center"><span class="extranews_priviuospage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3688-hoat-dong-hop-tac-quoc-te-khao-co-hoc-duoi-nuoc-nam-2014.html" title="HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ KHẢO CỔ HỌC DƯỚI NƯỚC NĂM 2014">&lt;&lt; Trang truớc</a></span><span class="extranews_nextpage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3649-ve-viec-bo-nhiem-chuc-vu-cua-vien-khao-co-hoc.html" title="Về việc bổ nhiệm chức vụ của Viện Khảo cổ học">Trang kế &gt;&gt;</a></span></div></div></div></div>

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3610552
Số người đang online: 2