Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí

<div id="page" class="">
<h1 class="contentheading">
Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí</h1>
<p class="buttonheading">
</p>
<p class="articleinfo">
<span class="createdate">
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 14:57 </span>
</p>
<div class="full-text"><div class="cmp_buttons_container" style="height:40px;"><div id="fb-root" class=" fb_reset"><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div></div></div><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div><iframe name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_http" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=f... name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_https" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=... class="cmp_like_container" style="float:left;margin:10px;"><fb:like href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... layout="button_count" show_faces="true" send="true" width="" action="like" font="arial" colorscheme="light" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&amp;app_id=&amp;color_scheme=light&amp;container_width=0&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fkhaocohoc.gov.vn%2Fvi%2Ftin-tuc-su-kien%2Fhoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc%2F3645-le-trao-quyet-dinh-nghi-huong-che-do-huu-tri.html&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=true"><span style="vertical-align: bottom; width: 128px; height: 20px; "><iframe name="f149d6d3fc" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; visibility: visible; width: 128px; height: 20px; " src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;app_id=&amp;ch... class=""></iframe></span></fb:like>
</div><div class="cmp_twitter_container" style="float:left;margin:10px;"><iframe id="twitter-widget-0" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" class="twitter-share-button twitter-share-button-rendered twitter-tweet-button" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px; " title="Twitter Tweet Button" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.40d5e616f4e685dadc7fb77... data-url="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao...
</div><div class="cmp_google_container" style="float:left;margin:10px;"><div style="text-indent: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " id="___plusone_0"><iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; position: static; left: 0px; top: 0px; visibility: visible; width: 90px; height: 20px; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1464338099898" name="I0_1464338099898" src="https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=medium&a... data-gapiattached="true" title="+1"></iframe></div>
</div></div><p>&nbsp;Sáng ngày, 28/11/2014, tại Viện Khảo cổ học đã tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí cho chuyên viên chính Phạm Ngọc Hằng, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Viện.</p>
<div>
<p>Tham dự lễ công bố có PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học; PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Bí thư Chi bộ- Phó Viện trưởng và TS. Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng – Phó tổng biên tập Tạp chí Khảo cổ học, cùng đông đủ cán bộ công chức viên chức Viện Khảo cổ học.</p>
<p>Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải chúc mừng đ/c Phạm Ngọc Hằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ghi nhận cuộc đời công chức của đ/c Hằng đã đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc xây dựng và phát triển Viện Khảo cổ học như: Kế toán, kế toán trưởng, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Ở bất kỳ cương vị nào đ/c chí Hằng đều thể hiện có chuyên môn vững vàng, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.</p>
<table style="width: 350px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="sites/default/files/nguyengiadoi.jpg" alt="" width="500" height="345"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h3 style="color: blue;">TS. Nguyễn Gia Đối thay mặt công đoàn viện tặng hoa CVC. Phạm Thị Ngọc Hằng</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;Trong lời phát biểu của mình, đ/c Phạm Ngọc Hằng gửi lời cảm ơn đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Khảo cổ học và tập thể các đồng nghiệp đã tin tưởng và yêu mến tạo điều kiện phối hợp công tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, đ/c chúc mọi người sức khỏe và hi vọng Viện Khảo cổ học ngày càng lớn mạnh.</p>
<p>Nhân dịp này, đ/c Phạm Ngọc Hăng đã nhận được nhiều hoa, lời chúc mừng từ Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Khảo cổ học.</p>
<!-- <br /> <p><label>Tác giả:</label> Thu Hiền </p> <br /> --></div><div id="fbcom900374039" class="cmp_comments_container" style="border-top-style:solid;border-top-width:1px;padding:10px;text-align:center;"><fb:comments href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... num_posts="10" width="33" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_iframe_widget"><span style="width: 33px; height: 702px; "><iframe id="f39f8e03e8" name="f26940d65c" scrolling="no" style="border-width: initial; border-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 33px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; height: 702px; " title="Facebook Social Plugin" class="fb_ltr" src="https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&amp;channel_url=h... type="text/javascript">
//<![CDATA[
function autofitfbcom() {var efbcom = document.getElementById('fbcom900374039');if (efbcom.currentStyle){var pl=efbcom.currentStyle['paddingLeft'].replace(/px/,'');var pr=efbcom.currentStyle['paddingRight'].replace(/px/,'');var wfbcom=efbcom.offsetWidth-pl-pr;try {efbcom.firstChild.setAttribute('width',wfbcom);}catch(e) {efbcom.firstChild.width=wfbcom+'px';}} else {var pl=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-left' ).replace(/px/,'');var pr=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-right').replace(/px/,'');efbcom.childNodes[0].setAttribute('width',efbcom.offsetWidth-pl-pr);
}}autofitfbcom();
//]]>
</script>
</div><div class="clearfix"></div><div style="margin-left:5%; margin-right:5%; text-align:left;"><div id="separator"></div><div id="neweritemtitle">Tin mới hơn:</div><ul id="neweritemlist">
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 16:48</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3485-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/12/2014 13:44</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3847-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</a></li>
<li><span class="extranews_date">26/12/2014 14:52</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3643-hoi-thao-khoa-hoc-bao-cao-ket-qua-khao-sat-khai-quat-khao-co-hoc-do-an-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-lich-su-chien-thang-bach-dang-tinh-quang-ninh-2014.html" title="Hội thảo khoa học " báo="" cáo="" kết="" quả="" khảo="" sát="" khai="" quật="" cổ="" học="" đồ="" án:="" bảo="" tồn="" và="" phát="" huy="" giá="" trị="" khu="" di="" tích="" lịch="" sử="" chiến="" thắng="" bạch="" Đằng,="" tỉnh="" quảng="" ninh="" 2014""="">Hội thảo khoa học "Báo cáo kết quả khảo sát khai quật khảo cổ học đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh 2014"</a></li>
<li><span class="extranews_date">19/12/2014 14:53</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3644-tap-huan-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay-nam-2014.html" title="Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014">Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014</a></li>
<li><span class="extranews_date">11/12/2014 16:17</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3700-nghiem-thu-de-tai-cap-co-so-nam-2014.html" title="Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014">Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014</a></li>
</ul>
<div id="olderitemtitle">Tin cũ hơn:</div><ul id="olderitemlist">
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 17:10</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3491-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 15:01</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3646-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
<li><span class="extranews_date">21/11/2014 15:04</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3647-nhung-nhan-thuc-moi-ve-ban-chat-cua-viec-dinh-canh-dinh-cu-giai-doan-som-thong-qua-cac-cuoc-khai-quat-khao-co-hoc-o-di-tich-rach-nui-long-an.html" title="Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)">Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/10/2014 15:05</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3648-khao-co-hoc-tien-su-thai-lan-nhung-chung-cu-moi.html" title="“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”">“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”</a></li>
<li><span class="extranews_date">01/02/2012 15:06</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3649-ve-viec-bo-nhiem-chuc-vu-cua-vien-khao-co-hoc.html" title="Về việc bổ nhiệm chức vụ của Viện Khảo cổ học">Về việc bổ nhiệm chức vụ của Viện Khảo cổ học</a></li>
</ul>
<div id="prev_next_buttom" align="center"><span class="extranews_priviuospage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3641-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc.html" title="Thông báo tuyển dụng viên chức">&lt;&lt; Trang truớc</a></span><span class="extranews_nextpage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3470-mot-so-chuong-trinh-hop-tac-quoc-te-cuoi-nam-2011.html" title="Một số chương trình hợp tác quốc tế cuối năm 2011">Trang kế &gt;&gt;</a></span></div></div></div></div>

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3610702
Số người đang online: 2