Vai trò của luật tục ê đê đối với sự phát triển bền vững tộc người

- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ
- Nxb: Sân Khấu - 2019
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 231 tr
Luật tục ê đê được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Về mặt hình thức, nó được thể hiện bằng lối nói vần, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, hình tượng.
Người Ê đê  sinh sống chủ yếu ở Đắc Lắk. Trong xã hội đương đại, nhất là thời gian gần đây, do tác động của nhiều yếu tố môi trường, kinh tế, hỗn cư, tôn giáo, văn hóa từ bên ngoài v.v.. đã làm cho các thành tố văn hóa, trong đó có luật tục bị mai một, biến đổi, ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc người.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về tộc người Ê đê: khái quát điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, khí hậu, đời sống, tập quán, trang phục, gia đình, dòng họ, văn hóa ứng xử v.v..
Chương 2: Luật tục Ê đê trong đời sống xã hội: Vai trò của luật tục, nội dung, tình hình sử dụng, nhân tố tác động v.v..
Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục Ê đê tại Đắk Lắk trong xã hội hiện đại.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3974418
Số người đang online: 2