Tạp chí Khảo cổ học số 5 - 2021

VIỆN HÀN LÂM                                           KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    
VIỆN KHẢO CỔ HỌC    

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

6 số một năm - 5/2021 (233)

 

TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Tổng quan Khảo cổ học thời kỳ đồ Đá thềm sông ở Yên Bái
3
NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN, LÊ HOÀNG PHONG
Di tích Bù Nho (Bình Phước) - những phát hiện mới
19
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH
Mộ táng di tích Làng Vạc (Nghệ An): Tư liệu và nhận thức                                              
33
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN VĂN MẠNH VÀ NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG
Kết quả khai quật khảo cổ di tích Triền Tranh (Quảng Nam) năm 2015                                            
47
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN THỊ HÀ, NGUYỄN HỮU TUẤN, NGUYỄN QUANG MIÊN VÀ TRÌNH NĂNG CHUNG
Đô thị cổ Óc Eo: Nhận thức mới qua kết quả ứng dụng công nghệ, thư tịch và bia ký
60
Vĩnh biệt PGS.TS. Phạm Đức Mạnh - nhà Khảo cổ học tài danh                                              79
PHẠM ĐỨC MẠNH                                                                        Núi Lăng trên đất Hà Tiên (Kiên Giang) 80
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    
       

Archaeology

CONTENTS  

Page

 

6 Editions p.a - 5/2021 (233)

   
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Archaeological Overview of river-bank Stone age in Yên Bái
3  
NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN, LÊ HOÀNG PHONG
Bù Nho site (Bình Phước) - new discover
19  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH
Làng Vạc burial site (Nghệ An): Data and perception
33  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN VĂN MẠNH AND NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG
Excavation results from Triền Tranh archaeological site (Quảng Nam) in 2015
47  
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN THỊ HÀ, NGUYỄN HỮU TUẤN, NGUYỄN QUANG MIÊN AND TRÌNH NĂNG CHUNG
Óc Eo ancient city: A new perspective from the research results of advanced technologies, ancient chinese scripts and ancient stone carved scripts
60  
Paying a last tribute to Prof., PhD. Phạm Đức Mạnh, a talented archaeologist 79  
PHẠM ĐỨC MẠNH                                             
The mausoleum mountain at Hà Tiên (Kiên Giang)
80  
   
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 1040tr
- Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24cm - Số trang: 439 tr
- Tác giả: Nguyễn Kim Măng, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Vân - Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội - Năm xuất bản: 2022 - Kích thước...
  Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 720
Nhà xuất bản: Thế giới, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 304
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 16 x 24cm  
Nhà xuất bản:  KHXH, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2022 Kích thước: Số trang: 534
Tác giả: KTS. Lê Văn Lân Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 483tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5859324
Số người đang online: 10