Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

 

 

Số chuyên đề Hang Con Moong Mục lục

1. Di sản văn hóa hang Con Moong/Tống Trung Tín.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.3-6

2. Cấu trúc địa chất và đặc điểm Karst vùng Cúc Phương/Phạm Văn Quang.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.7-13

3. Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cúc Phương/Trương Quang Bích, Đỗ Tự Lập, Lê Trọng Đạt, Nguyễn Mạnh Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.14-21

4.Kết quả phân tích bào tử phấn hoa di chỉ hang Con Moong/Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Văn Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.22-27

5. Nghiên cứu di cốt người cổ ở hang Con Moong/Nguyễn Lân Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.28-34

6. Di chỉ Hang Cong Moong: tư liệu khảo sát và nhận thức/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.35-45

7. Thám sát di chỉ Hang Lai (Thanh Hóa)/Phạm Thanh Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.46-51

8. Nghiên cứu thạch học công cụ đá hang Con Moong/Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.52-61

9. Hệ thống các di tích hang động ở Vườn Quốc gia Cúc Phương/Bùi Văn Liêm, Nguyễn Sơn Ka.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.62-70

10. Quy hoạch bảo vệ di sản Hang Con Moong/Viện Đình Lưu.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.71-74

11. Vườn Quốc gia Cúc Phương với công tác bảo vệ di sản văn hóa/Trương Quang Bích, Đỗ Văn Lập.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.75-81

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.82-83

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3461909
Số người đang online: 8