Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 3/2009

 

 

Số chuyên đề Hang Con Moong Mục lục

1. Di sản văn hóa hang Con Moong/Tống Trung Tín.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.3-6

2. Cấu trúc địa chất và đặc điểm Karst vùng Cúc Phương/Phạm Văn Quang.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.7-13

3. Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cúc Phương/Trương Quang Bích, Đỗ Tự Lập, Lê Trọng Đạt, Nguyễn Mạnh Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.14-21

4.Kết quả phân tích bào tử phấn hoa di chỉ hang Con Moong/Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Văn Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.22-27

5. Nghiên cứu di cốt người cổ ở hang Con Moong/Nguyễn Lân Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.28-34

6. Di chỉ Hang Cong Moong: tư liệu khảo sát và nhận thức/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.35-45

7. Thám sát di chỉ Hang Lai (Thanh Hóa)/Phạm Thanh Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.46-51

8. Nghiên cứu thạch học công cụ đá hang Con Moong/Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.52-61

9. Hệ thống các di tích hang động ở Vườn Quốc gia Cúc Phương/Bùi Văn Liêm, Nguyễn Sơn Ka.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.62-70

10. Quy hoạch bảo vệ di sản Hang Con Moong/Viện Đình Lưu.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.71-74

11. Vườn Quốc gia Cúc Phương với công tác bảo vệ di sản văn hóa/Trương Quang Bích, Đỗ Văn Lập.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.75-81

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 3.- Tr.82-83

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830502
Số người đang online: 7