Tạp chí Khảo cổ học 3-2019

Mục lục  

Trang

 
NGUYỄN ĐỨC TÂM
Một số tài liệu mới về địa chất Đệ Tứ ở đồng bằng        Nam Bộ liên quan đến khảo cổ học
3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Hệ thống di tích khảo cổ học giai đoạn cuối Pleistocene - đầu Holecene trên thềm sông Hồng ở Lào Cai: Tư liệu và thảo luận
10
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Nghệ thuật trang trí trên đồ đồng văn hóa Đông Sơn
24
BÙI MINH TRÍ
Kinh thành Thăng Long thời Lý dấu tích thành xưa điện cũ
46
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Tam quan chùa Việt
73
NGUYỄN VĂN MẠNH
Điều tra hệ thống lò sản xuất thủ công của nhà Mạc ở hai huyện: Hòa An và Phục Hòa (Cao Bằng)
77
 
NGUYỄN QUANG MIÊN , NGUYỄN QUANG BẮC, LÊ NGỌC THANH, VÕ HỒNG SƠN VÀ NGUYỄN HỮU TUẤN
Hệ thống kênh cổ vùng Thoại Sơn và Tri Tôn (An Giang) qua tư liệu địa khảo cổ học
88
R Thông tin hoạt động Khảo cổ học 99
 
Contents  

Page

 
NGUYỄN ĐỨC TÂM
Some new archaeology - related data of geological Quaternary in the delta of Southern Việt Nam
3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
System of archaeological sites from late Pleistocence - early Holocence on the Hồng - river banks in Lào Cai: Data and Discussion                                                                             
10
NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Decorative art on Đông Sơn - culture bronze artifacts
24
BÙI MINH TRÍ
Lý - period Thăng Long Imperial City: Traces of ancient citadel and palaces
46
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Vietnamese pagodas with three - door gate
73
NGUYỄN VĂN MẠNH
Investigation of Mạc - period handicraft kilns in Hòa An and Phục Hòa districts (Cao Bằng province)                                                                             
77
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN QUANG BẮC, LÊ NGỌC THANH, VÕ HỒNG SƠN VÀ NGUYỄN HỮU TUẤN
System of ancient canals at Thoại Sơn and Tri Tôn districts (An Giang) from geo - archaeoligical data
88
           
R News of Archaeological Activities
99

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3974517
Số người đang online: 2