Tạp chí Khảo cổ học 1-2020

Mục lục  

Trang

 

 
LỜI TÒA SOẠN 3
BÙI CHÍ HOÀNG
Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa: Khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị
4
NGUYỄN GIA ĐỐI, LÊ ĐÌNH PHỤNG VÀ PHẠM VĂN TRIỆU
Nhận thức về di tích kiến trúc ở các địa điểm khai quật của Viện Khảo cổ học tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê
12
NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Kết quả nghiên cứu mới tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang)
25
LẠI VĂN TỚI, LÊ ĐÌNH NGỌC
Nhận thức mới về khu di tích Nền Chùa, tỉnh Kiên Giang qua kết quả khai quật và nghiên cứu năm 2018 - 2019
39
TỐNG TRUNG TÍN
Đánh giá giá trị địa tầng khảo cổ khu vực chùa Linh Sơn (An Giang) 2017 - 2019
62
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Dấu tích kiến trúc thời Trần ở trung tâm Tức Mặc (Nam Định) qua tư liệu khảo cổ học (2006 - 2016)
74
LÊ QUỐC VỤ
Kiến trúc và điêu khắc đình Tình Quang (Hà Nội)                  
89
 
Contents  

Page

 

 
EDITORIAL BOARD 3
BÙI CHÍ HOÀNG
Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa site area: Excavation, research, conservation and valorization of the values
4
NGUYỄN GIA ĐỐI, LÊ ĐÌNH PHỤNG AND PHẠM VĂN TRIỆU
Perception of architectural relics at the sites excavated by Việt Nam Institute of Archaeology in Óc Eo - Ba Thê area
12
NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
New research results from the area of Óc Eo - Ba Thê sites (An Giang province)
25
LẠI VĂN TỚI, LÊ ĐÌNH NGỌC
New perceptions of Nền Chùa site, Kiên Giang province, from the results of excavation and research in 2018 - 2019 
39
TỐNG TRUNG TÍN
Assessment of the archaeological stratigraphic values in the area of Linh Sơn pagoda (An Giang) 2017 - 2019
62
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Trần-period architectural traces in Tức Mặc centre (Nam Định province) through archaeological data (2006 - 2016)
74
LÊ QUỐC VỤ
Architecture and sculpture of Tình Quang communal house (Hà Nội)
 
89

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 425 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4049641
Số người đang online: 2