Gạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thời Lý - Trần - Hồ

- Tác giả: Đặng Hồng Sơn
- Nxb: Thế Giới - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 581 tr

Nội dung sách: Cuốn sách Gạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thời Lý - Trần - Hồ của TS. Đặng Hồng Sơn - Giảng viên Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả đã từng tham gia nhiều cuộc khai quật phế tích khảo cổ học kiến trúc hoặc tham gia chỉnh lý vật liệu kiến có liên quan đến thời Lý - Trần - Hồ như ở Nam Giao Thanh Hóa, Đàn Xã Tắc, địa điểm 62-64 Trần Phú Hà Nội ... Anh cũng bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ với đề tài tương tự: Vật liệu xây dựng thời Trần - Hồ ở thành nhà Hồ, Nam Giao và Ly Cung. Sau đó phát triển và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: Gạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thế kỷ 11 - 14 ở miền Bắc Việt Nam tại Trung Quốc.

Cuốn sách này cũng là kết quả nghiên cứu và phát triển lên từ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sỹ của anh. Nội dung cuốn sách trình bày về đặc trưng cơ bản của loại hình gạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thời Lý, Trần và Hồ bao gồm 4 chương và nhiều tiểu mục nhỏ:

- Chương 1: Di tích kiến trúc thời Lý - Trần - Hồ
- Chương 2: Gạch ngói thời thời Lý - Trần - Hồ
- Chương 3: Trang trí trên mái thời Lý - Trần - Hồc
- Chương 4: Đặc trưng văn hóa của gạch ngói và trang trí trên mái thời Lý - Trần - Hồ
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3079609
Số người đang online: 9