Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng)
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 334tr
- Năm xuất bản: 2017
 
Cuốn sách Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên là kết quả nghiên cứu của TS Lê Anh Vũ cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên. Cuốn sách biên soạn trên cơ sở xử lý và phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu đã công bố, tài liệu đã thống kê của trung ương và địa phương, đặc biệt là tài liệu thực địa do tác giả thu thập tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tác giả đưa ra các khái niệm cơ bản và một số vấn đề lý thuyết về liên kết vùng, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng.
Chương 2: Nêu thực trạng liên kết nội vùng Tây Nguyên: các yếu tố ảnh hưởng, lợi thế so sánh của vùng Tây Nguyên, liên kết kinh tế, liên kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, liên kết với các địa phương khác, đồng thời đánh giá hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
Chương 3: Đưa ra quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831192
Số người đang online: 8