Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng)
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 334tr
- Năm xuất bản: 2017
 
Cuốn sách Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên là kết quả nghiên cứu của TS Lê Anh Vũ cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên. Cuốn sách biên soạn trên cơ sở xử lý và phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu đã công bố, tài liệu đã thống kê của trung ương và địa phương, đặc biệt là tài liệu thực địa do tác giả thu thập tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tác giả đưa ra các khái niệm cơ bản và một số vấn đề lý thuyết về liên kết vùng, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng.
Chương 2: Nêu thực trạng liên kết nội vùng Tây Nguyên: các yếu tố ảnh hưởng, lợi thế so sánh của vùng Tây Nguyên, liên kết kinh tế, liên kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, liên kết với các địa phương khác, đồng thời đánh giá hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
Chương 3: Đưa ra quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3290297
Số người đang online: 8