Lịch pháp của người Chăm (Cham Calendar)

- Tác giả: Sakaya
- Nxb
: Tri Thức - 2016
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 487tr

Lịch pháp là vấn đề quan trọng, quyết định việc hoạt động của quốc gia cho nên từ xưa đến nay các quốc gia các dân tộc khác, lịch do triều đình, nhà nước nắm giữ. Lịch chăm đóng vai trò rất lớn trong xã hội người Chăm, không những trên lĩnh vực tôn giáo, mà lịch này vẫn được sử dụng trong tập quán sản xuất nông nghiệp.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Tiếp cận một số vấn đề cơ bản về lịch thế giới và lịch pháp của người Chăm. Chương này trình bày tổng quan về một số loại lịch trên thế giới có ít nhiều liên quan đến lịch chăm.
Chương 2: Đặc điểm lịch pháp của người Chăm. Đây là chương chính của cuốn sách, trình bày cơ bản hai loại lịch Chăm và mối quan hệ giữa hai loại lịch này.
Chương 3: Lịch chăm với thiên nhiên - con người và vai trò của nó với đời sống xã hội. Chương này trình bày kết quả quan sát của người Chăm về thiên văn, về nhịp điệu của vũ trụ, nhịp điệu sinh học.
Chương 4: Lịch pháp của người Chăm hiện nay: Thực trạng và giải pháp.
Chương này gồm 26 trang, trình bày về thực trạng lịch Chăm từ năm 1832 đến nay, chia làm 4 giai đoạn.
Xin trân trọng giới thiệu !
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3974681
Số người đang online: 2