Lịch pháp của người Chăm (Cham Calendar)

- Tác giả: Sakaya
- Nxb
: Tri Thức - 2016
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 487tr

Lịch pháp là vấn đề quan trọng, quyết định việc hoạt động của quốc gia cho nên từ xưa đến nay các quốc gia các dân tộc khác, lịch do triều đình, nhà nước nắm giữ. Lịch chăm đóng vai trò rất lớn trong xã hội người Chăm, không những trên lĩnh vực tôn giáo, mà lịch này vẫn được sử dụng trong tập quán sản xuất nông nghiệp.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Tiếp cận một số vấn đề cơ bản về lịch thế giới và lịch pháp của người Chăm. Chương này trình bày tổng quan về một số loại lịch trên thế giới có ít nhiều liên quan đến lịch chăm.
Chương 2: Đặc điểm lịch pháp của người Chăm. Đây là chương chính của cuốn sách, trình bày cơ bản hai loại lịch Chăm và mối quan hệ giữa hai loại lịch này.
Chương 3: Lịch chăm với thiên nhiên - con người và vai trò của nó với đời sống xã hội. Chương này trình bày kết quả quan sát của người Chăm về thiên văn, về nhịp điệu của vũ trụ, nhịp điệu sinh học.
Chương 4: Lịch pháp của người Chăm hiện nay: Thực trạng và giải pháp.
Chương này gồm 26 trang, trình bày về thực trạng lịch Chăm từ năm 1832 đến nay, chia làm 4 giai đoạn.
Xin trân trọng giới thiệu !
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924143
Số người đang online: 4