Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học
- Tác giả: Lê Hải Đăng
- Mã số: 62220317
- Hà Nội-2017
- Người hướng dẫn khoa học:
+ PGS.TS Trình Năng Chung
+ TS. Nguyễn Gia Đối

Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà là luận án tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ học của TS. Lê Hải Đăng, hiện đang công tác tại Viện Khảo cổ học.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục bản ảnh, bản vẽ, bản đồ v.v... luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tư liệu
Chương 2: Hệ thống di tích thời đại Đá thượng du sông Đà
Chương 3: Đặc trưng, tính chất, niên đại của các giai đoạn phát triển văn hóa
Chương 4: Thời đại Đá khu vực thượng du sông Đà: Đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội và các mối quan hệ.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831180
Số người đang online: 8